ล่ามจิตอาสาเพื่อนำพาสันติภาพสู่โลก 

             ในช่วงวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมาบริษัท เซเปี้ยนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งทีมงานล่ามจำนวน 6 คนเข้าร่วมงานในฐานะล่ามอาสาสมัครในการประชุมสันติภาพโลก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทและสปา จังหวัดนครนายก ซึ่งในการประชุมสันติภาพโลกครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงจากนานาชาติ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ อินเดีย จีน พม่า เป็นต้น  ผู้เข้าร่วมประชุมได้มารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด จากมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายทั้งในวิธีคิด กระบวนทัศน์ โลกทัศน์ ผลประโยชน์ และอุดมการณ์ต่างๆ  แต่มีความมุ่งมั่นเดียวกันคือ  การสร้างสันติภาพแด่โลกของเรา

             จริงๆ แล้ว ทีมงานล่ามที่เซเปี้ยนส์ ได้ส่งไปเสริมงานประชุมนี้ บางท่านก็เป็นล่ามประจำของบริษัทฯ และบางท่านก็เป็นล่ามน้องใหม่ที่ผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรล่ามที่ทางเซเปี้ยนส์ ได้จัดขึ้นและเปี่ยมไปด้วยใจเด็มร้อยในการช่วยเหลือสังคม  โดยเมื่อประสานไปขอให้ไปเป็นล่ามอาสาสมัครเพื่อช่วยแปลภาษาไทยป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทย ซึ่งบางกลุ่มนั้นเป็นผู้แทนชุมชนท้องถิ่นทั้งจากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ รวมทั้งแปลให้กับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ  ล่ามทั้ง 6 ท่าน ก็แสดงจิตจำนงที่จะเข้าร่วมงานอย่างเต็มที่ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณล่ามจิตอาสาของเราดังนี้  พันเอกหญิงวันดี โตสุวรรณ   พันโทหญิงพัสวี อาจหาญ  คุณปรียาภรณ์ ศรีทัย   คุณประมวลศรี ศรีเพียร   คุณกมลพร ศิริโสภณ  และคุณศานติ ศรีนิล   
              
ในการทำงานของล่ามนั้น  ทีมงานล่ามได้มาเล่าประสบการณ์ฟังอย่างสนุกสนานว่า ตอนแรกคิดว่าจะเป็นล่ามในกลุ่มคณะเล็กๆ โดยไม่มีหูฟัง เหมือนกับเรานั่งล้อมวงกันสนทนา แต่เมื่อไปถึงงาน ด้วยการสนับสนุนจากทางโรงแรมและหน่วยงานที่สนับสนุนจากหลายฝ่าย จึงกลายเป็นการประชุมนานาชาติที่ครบรูปแบบทั้งการประชุมอภิปรายร่วมกันในห้องประชุมใหญ่และการแบ่งการประชุมเป็นห้องย่อยอีก 6 ห้อง โดยมีหัวข้อการประชุมแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นหลักซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น   

 • ความสมดุลทางเพศและระบบชายเป็นใหญ่ (Gender and Patriarchy)
 • เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และชนพื้นเมือง (Race, Ethnicity and Indigenous Peoples)
 • รัฐศาสตร์ รัฐชาติ และนโยบายทางการทหาร (Politics, Nation-States and Militarism)
 • ศิลปะ วัฒนธรรม สื่อและการสื่อสาร (Arts, Culture, Media & Communications)
 • มิติชุมชนและสังคมเครือข่ายไม่เป็นทางการ (Kinship, Community and Convivial Relationship)
 • วิทยาศาสตร์ จักรวาลวิทยา และอภิปรัชญา (Science, Cosmology and Metaphysics)
 • เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และวัตถุนิยม (Economy, Ecology and Material Life)
 • ศาสนา จริยธรรม และจิตวิญญาณ (Religion, Morality and Transcendent Ethics)
 • สมัยใหม่นิยม จารีตดั้งเดิม และตะวันตกนิยม (Modernism, Tradition and Eurocentrism) 
 • กฎหมาย สวัสดิการมนุษย์ เยาวชน และชีวิตพันธุ์อื่นๆ (Law, Human Welfare, Children and Other Species)
 • การแพทย์เพื่อสังคม (Medicine)
 • สันติภาพในสยาม (Peace in Siam)

              อ่านจากหัวข้อการอภิปรายก็คงจะเดาได้ว่าสาระ เนื้อหาและภาษาสละสลวยขนาดไหน และที่สำคัญเราก็ไม่ได้รับเอกสารใดๆ เลยก่อนเข้าประชุม สร้างความกังวลใจให้ทีมล่ามพอสมควรว่าเราจะทำงานกันได้ดีขนาดไหน  หากเราจะเป็นล่ามพูดตามแบบ Consecutive Interpretation ก็จะทำให้เสียเวลา   คณะทีมล่ามจึงมานั่งประชุมกันว่า เราจะต้องแปลแบบล่ามฉับพลัน (Simultaneous Interpretation) ทั้งที่เราขาดอุปกรณ์คือ ตู้แปลภาษา แต่ยังโชคดีที่เจ้าภาพได้จัดหาหูฟังมาให้ทำให้ทีมล่ามต้องทำงานในลักษณะล่ามฉับพลันทั้งในการประชุมห้องใหญ่และห้องเล็ก  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เสียงที่อึกกะทึกครึกโครมของคนที่เดินเข้าๆ ออกๆ  เสียงที่ผู้ฟังในห้องคุยกันผสมกับวิทยากรบนเวที ทำให้ล่ามจะต้องมีสมาธิที่ดีมากๆ เพราะต้องนั่งหลังห้องและฟังเสียงผู้บรรยายบนเวที            
               อย่างไรก็ตามด้วยจิตอันเป็นกุศล ดูเหมือนว่า ล่ามอาสาจากเซเปี้ยนส์ ได้มาผนึกกำลังกับน้องๆ นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาสามาช่วยในงานนี้ รวมกับกับพี่ต๋อย  อดีตนักจัดรายวิทยุของ BBC แล้ว ทำให้งานล่ามของเราในการประชุม World Peace Congress สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และถือได้ว่า คณะทีมล่ามได้ทำงานคุ้มค่าในการเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยที่ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ ให้การอำนวยความสะดวกทั้งในงานแปลเอกสาร การเป็นล่ามฉับพลัน การเป็นล่ามให้แก่พิธีกร หรือในส่วนใดๆ ก็ตาม แล้วแต่จะเรียกใช้  สร้างความประทับใจให้แก่คณะเจ้าภาพในการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานเป็นมาก การได้รับการชื่นชมให้กำลังใจนี้ ยิ่งทำให้คณะล่ามชาวไทย มีความภาคภูมิใจและสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อสร้างความสันติสุขมาสู่เพื่อนร่วมโลกของเรา

Ms. Good Day

 

 

 

 

 
2010 Sapiens International Corporation. All rights reserved.          
contact: webmaster@sapiensagency.com